Polis walcząca (według Timajosa i Praw Platona)

Dorota Zygmuntowicz

The author asks two questions. The first, is war really the best action of a polis how the introductory conversation of the Timaeus (19b–c) suggests. The second, has been the Sokrates’ desire to see his ideal polis in action fulfilled in the Timaeus-Critias sequence. The approach to the problems seems to be found in the Laws, where these two questions are turned to this one: might war be the pattern for a lawgiver.

Słowa kluczowe: Platon · Polis · Timajos · Prawa

Dorota Zygmuntowicz — dr hab. prof. IFiS PAN, Kierownik Zakładu Historii Filozofii Starożytnej iŚredniowiecznej w Instytutcie Filozofii i Socjologii PAN.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.