Światopogląd Feliksa Młynarskiego

Stanisław Borzym

Feliks Młynarski (1884–1972) ciągle jeszcze nie należy do kanonu lektur z polskiej myśli filozoficznej, chociaż coś takiego zasugerował już Władysław Tatarkiewicz w swojej Historii filozofii. Łączył go tam, jeśli chodzi o orientację, z Florianem Znanieckim, tj. przede wszystkim z jego wczesną, filozoficzną właśnie, twórczością. Obaj autorzy, Znaniecki i Młynarski, budowali swój filozoficzny światopogląd na przekonaniu o wielkiej roli swoistości świata społecznego, często ignorowanego przez profesjonalnych, akademickich filozofów. Zwięzła charakterystyka Tatarkiewicza jest jak gdyby wyciągiem z autoprezentacji samego Młynarskiego, napisanej w r. 1949, w której nasz autor podkreślał takie momenty, jak konieczność odróżniania rzeczywistości społecznej od przyrodniczej, w szczególności w kwestii innej realności tworów społecznych opartych na powtarzalności „aktów obcowania”, a także w fundamentalnej kwestii „uznania cudzej świadomości”. Poza tym zwracał uwagę na rolę mowy w tworzeniu tradycji, a także na radykalny pomysł, aby z metafizyki odrzucić wszystkie pojęcia pochodzące z praktyki społecznej (przestrzeń, czas, przyczynowość) i dostrzec jej istotę wyrażalną w języku matematycznym. […]

Słowa kluczowe: Młynarski · nacjonalizm · filozofia społeczna

Stanisław Borzym (ur. 1939) — prof. dr hab., redaktor naczelny rocznika „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” w latach …- 2009. Wieloletni kierownik Zakładu Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Specjalista w zakresie filozofii polskiej XIX i XX w. (zwłaszcza w powiązaniu z myślą francuską i niemiecką) oraz historii filozofii nowożytnej. Opubliko­wał m.in. Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Ossolineum, Wrocław 1984; Filozofia polska 1900-1950, Ossolineum, Wrocław 1991; Panorama polskiej myśli filozoficznej, PWN, Warszawa 1993; Obecność ryzyka. Szkice z fi­lozofii powszechnej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1998; Przeszłość dla przyszłości. Z dziejów myśli polskiej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003.

Bibliografia prac Stanisława Borzyma   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.