Rozważania na temat recepcji Peri heimarmenes Aleksandra z Afrodyzji w filozofii Renesansu

Danilo Facca

Z pewnością […]  bezpośredni wpływ Aleksandra na filozofię renesansu uznać należy za skromny, trzeba go jednak jeszcze bardziej zawęzić w dziedzinie, w której współczesna historiografia zdaje się go nie kwestionować, czyli właśnie w quaestiones animisticae. Po drugie, jak tylko poszerzy się zakres badania na Peri heimarmenes, inne ważne dzieło Aleksandra poświęcone zagadnieniu losu i odpowiedzialności człowieka, okaże się, że filozofia renesansowa wykorzystała je w nikłym stopniu lub wręcz odrzuciła. Co wcale nie oznacza, że dzieło to pozostało nieznane i niezasymilowane. Przeciwnie – jak zobaczymy, poza filozofią w ścisłym znaczeniu Peri heimarmenes odegrało ważną rolę i to przez stosunkowo długi okres. Niniejsza praca poświęcona jest właśnie rożnym aspektom recepcji tego najwybitniejszego greckiego komentatora Arystotelesa w myśli i kulturze renesansu (i nieco później). […]

Słowa kluczowe: Aleksander z Afrodyzji · renesans · Pomponazzi · los · Cardano · Porzio

Danilo Facca — dr hab., docent w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN. Zastepca redaktora naczelnego „Archiwum”. Specjalista w zakresie filozofii renesansu.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.