Historia filozofii jako historia problemu poznania - propozycja Ernsta Cassirera

Przemysław Parszutowicz

Rozprawka ma na celu przedstawienie sposobu uprawiania historii filozofii reprezentowanego przez filozofów skupionych wokół neokantowskiej szkoły marburskiej, w szczególności zaś przez Ernsta Casssirera. Sposób ten opiera się na analizie historyczno-genetycznej, w wyniku której poszczególne, tak historyczne, jak i współczesne koncepcje filozoficzne, traktuje się jako specjalne artykulacje i próby rozwiązania odwiecznych filozoficznych. Celem takiego sposobu ujęcia nie jest opisywanie poszczególnych stanowisk poznawczych, lecz – zgodnie z głównymi zasadami filozofii krytycznej – uzasadnienie możliwości ich różnorodności, a tym samym wyznaczenie naczelnej funkcji rozwoju problematyki poznania.

Słowa kluczowe: historia · teoria poznania · cassirer · transcendentalizm

Przemysław Parszutowicz — dr hab., Profesor w Zakładzie Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN oraz w Katedrze Filozofii i Metodologii Nauk Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się historią i teorią transcendentalizmu. Tłumacz pism Kanta i Cassirera. Autor ksiażek: Filozofia jako krytyka poznania. Wprowadzenie do transcendentalizmu Ernsta Cassirera (Warszawa 2013); Fenomenologia form symbolicznych. Podstawowe pojecia i inspiracje „późnej” filozofii Ernsta Cassirera (Warszawa 2013).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.