Perspectivism in Heidegger’s Nietzsche

Norbert Leśniewski

Perspektywizm w Heideggerowskiej interpretacji Nietzschego

Punktem wyjścia niniejszych rozważań jest problem Heideggera interpretacji myśli Nietzschego ujęty ze względu na problematyczny termin „perspektywizm”. Autor objaśnia metodologiczne stanowisko Heideggera przyjęte w jego interpretacji, aby odpowiedzieć na pytanie czy perspektywizm jest domeną epistemologii, ontologii czy metodologii.

Słowa kluczowe: Heidegger · Nietzsche · byt · ontologia · perspektywizm · interpretacja

Norbert Leśniewski — dr hab., adiunkt w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu. Jego publikacje obejmują głównie hermeneutykę niemiecką i amerykańską, retorykę, filozofię m.in. Heideggera i Kanta. Jest autorem O hermeneutyce radykalnej (1998), współredaktorem (wraz z A. Przyłębskim) Studies in Hermeneutics (1995), (wraz z E. Nowak-Juchacz) Die Zeit Heideggers (2002) oraz redaktorem Heidegger w kontekstach (2007).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.