O rzekomym i autentycznym dziedzictwie marksizmu w filozofii rosyjskiego renesansu

Sławomir Mazurek

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na jedno z najważniejszych pytań, jakie nasuwają się podczas badań nad rosyjską filozofią religijną, a mianowicie do jakiego stopnia pozostawała ona zależna od marksizmu. Autor usiłuje rozstrzygnąć tę kwestię zestawiając ze sobą i analizując idee  wybitnych  rosyjskich  myślicieli  m. in. Fiodorowa, Bierdiajewa, Franka i Wyszesławcewa. Z jednej strony rekonstruuje ich argumenty przeciwko marksizmowi, z drugiej  poszukuje  paralelizmów  pomiędzy ich koncepcjami — w szczególności sformułowaną przez nich krytyką kapitalizmu — a stanowiskiem  marksistowskim. Ostatecznie dochodzi do wniosku, że wątki paralelne do marksistowskich zostały przez nich przemyślnie wbudowane w koncepcje, które jako całość pozostają w wyraźnej opozycji do marksizmu.

Słowa kluczowe: Marksizm · rosyjski renesans religijny · filozofia religii · Fiodorow · Bierdiajew · Frank · Vysheslavtsev

Sławomir Mazurek — dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, specjalista w zakresie filozofii rosyjskiej, autor książek poświęconych tzw. rosyjskiemu renesansowi religijnemu, m.in.: Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej; Utopia i łaska. Idea rewolucji moralnej w rosyjskiej filozofi i religijnej.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.