Znaczenie Fenomenologicznych interpretacji Arystotelesa dla genezy fundamentalnej ontologii Martina Heideggera

Piotr Pasterczyk

„Znaczenie Fenomenologicznych interpretacji Arystotelesa dla genezy fundamentalnej ontologii Martina Heideggera” jest opartą o polskie tłumaczenie tzw. Noty dla Natorpa (por. M. Heidegger, Nota dla Natorpa, tłum. Piotr Pasterczyk, Rolewski 2010) analizą wczesnego dzieła Heideggera z 1922 roku. Znaczenie tego pisma, dzięki któremu Heidegger otrzymał katedrę filozofii na uniwersytecie w Marburgu, polega na jego rzeczowym i czasowym związku z opublikowanym kilka lat później Sein und Zeit. Artykuł ukazuje genezę fundamentalnej ontologii Heideggera w jego intensywnym dialogu z praktyczną filozofią Arystotelesa zawartą w VI. księdze Etyki Nikomachejskiej. Związek między „wskazaniem hermeneutycznej sytuacji” (Nota dla Natorpa) a „analityką Dasein” (Sein und Zeit) daje się uchwycić w następujących trzech aspektach: 1) w specyficznej terminologii utworzonej przez Heideggera na potrzeby fundamentalnej ontologii, której zręby odnajdujemy w Nocie dla Natorpa; 2) w wyraźnie skrystalizowanym i manifestującym się ww. terminologii stosunku do tradycji filozoficznej; 3) w hermeneutyczno-fenomenologicznym pytaniu o poznanie w sensie interpretacji.

Słowa kluczowe: Heidegger · Bycie i czas · ontologia fundamentalna · fenomenologia hermeneutyczna · filozofia praktyczna · Etyka Nikomachejska

Piotr Pasterczyk – adiunkt na Wydziale Filozofi i KUL w Lublinie. 2001 – doktor teologii na podstawie pracy theologie des kirchlichen Amtes pisanej u profesora Gisberta Greshake; 2005 – doktor filozofii na podstawie pracy Der Traum des Sokrates und das Problem der Dialektik im Theaitetos pisanej u profesora Günthera Figala.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.