Fakty i wartości w dyskusjach analityków

Maciej Soin

Artykuł przedstawia główne wątki dyskusji prowadzonych przez filozofów anali­ty­cznych na temat relacji między faktami i wartościami. Analiza zmierza do ujawnienia ukrytych przesłanek dychotomizacji faktów i wartości (Ayer, Hare) oraz stanowisk podważających tę dychotomię (Foot, Searle). Hipotetyczne wyniki tej dyskusji nawiązują do modelowego objaśnienia ich genezy przez Alasdaira MacIntyre’a i koncentrują się wokół historycznej zmienności gramatyki wypowiedzi moralnych. Zgodnie z argumentacją MacIntyre’a niedychotomiczne ujęcie faktów i wartości wymaga jednoznaczności reguł wiążących oceny i faktualne kryteria ich zastosowania. Z tego punktu widzenia emotywizację wypowiedzi moralnych należy traktować jako wynik dekompozycji gramatyki związanej z rozkładem trady­cyjnych wspólnot reguł i wartości.

Słowa kluczowe: fakty · wartości · gramatyka · emotywizm · MacIntyre

Maciej Soin — prof. nadzw., Instytut Filozofi i i Socjologii PAN (Warszawa), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (Rzeszów). Główne publikacje: Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza (1995), Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina (2001), W kwestii prawdy. Wittgenstein i filozofiia analityczna (2008). Obecne zajmuje się zastosowaniami filozofii lingwistycznej w etyce i socjologii.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.