The Development of the Ancient Theories of Proportions

Zbigniew Król

Rozwój starożytnych teorii proporcji

Artykuł jest poświęcony rekonstrukcji rozwoju starożytnych teorii proporcji. Uzasadniam,  że rozwój starożytnych teorii proporcji był motywowany poszukiwaniem jednej ogólnej teorii matematycznej, w ramach której możliwy był opis wielkości liczbowych i geometrycznych oraz przez badania wzajemnych relacji pomiędzy tymi wielkościami. Wielkości te skonstruowane były z czynnika nieokreślonego i określającego, co odpowiada własnościom Jedności i Dyady w protologii Platona. Sześć głównych typów teorii proporcji jest wyróżnionych, opisanych i zanalizowanych razem z przedstawieniem historycznych, matematycznych i filozoficznych determinantów ich rozwoju.

Słowa kluczowe: proporcje · matematyka starożytna · filozofia starożytna · historia matematyki · Euklides · Teajtet

Zbigniew Król — Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, (Politechnika Warszawska) oraz w Zespole Filozofii i Hermeneutyki Matematyki oraz w Zespole Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (Warszawa). Obszar jego badań obejmuje m.in. filozofię matematyki i nauki, historię matematyki, filozofii i nauki, logikę, matematykę, ontologię i teorię poznania.

Zbigniew Król – Associated Professor at the department of the Philosophy of Science, Sociology and Foundations of Technology, Faculty of Administration and Social Science, Warsaw University of Technology, and at the two departments at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland): of the Philosophy and Hermeneutics of Mathematics and of the Inquiries on Ancient Philosophy and the History of Ontology. His research concerns the philosophy of mathematics and science, history of mathematics and science, logic, mathematics, ontology and epistemology.

Zbigniew Król – Associated Professor at the department of the Philosophy of Science, Sociology and Foundations of Technology, Faculty of Administration and Social Science, Warsaw University of Technology, and at the two departments at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland): of the Philosophy and Hermeneutics of Mathematics and of the Inquiries on Ancient Philosophy and the History of Ontology. His research concerns the philosophy of mathematics and science, history of mathematics and science, logic, mathematics, ontology and epistemology.

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.