Dlaczego konieczne jest nowe polskie tłumaczenie Etyki nikomachejskiej Arystotelesa?

Leszek Skowroński

Głównym powodem jest fakt, że obecne tłumaczenie jest błędne i to błędne w sposób bardzo istotny – konkluzja polskiego tłumaczenia jest sprzeczna z konkluzją oryginału. W pierwszej części artykułu przedstawiam krótko, na czym polega błędność interpretacji zaprezentowanej w polskim tłumaczeniu, i sugeruję główną przyczynę tego błędu. W drugiej przytaczam opinie badaczy krytykujących tradycyjne podejście do odczytywania Etyki nikomachejskiej, którego ekstremalnym przykładem jest tłumaczenie na język polski.

Słowa kluczowe: Arystoteles · Etyka nikomachejska · etyka · moralność · eudajmonia · cnota · przekład · interpretacja

Leszek Skowroński – magister filozofi i (UJ), doktorant w IFiS PAN, pisze pracę doktorską na temat pojęcia eudaimonii w Etyce nikomachejskiej Arystotelesa. Zainteresowania badawcze: filozofia praktyczna Arystotelesa, etyka, historiografia filozofii.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.