Uczta mędrców czy sofistów? Wokół antyfilozoficznej wymowy dialogu Atenajosa

Marian Andrzej Wesoły

„Dzieło Atenajosa z przełomu II i III wieku n.e. pod tytułem Δειπνοσοφισταί (Deipnosophistai) przetrwało dzięki kulturze pisma we Wschodnim Cesarstwie Rzymskim, a z ginącego Bizancjum odzyskane zostało i wydane w Italii u progu czasów nowożytnych. Ze względu na swój niebywały charakter i znaczy rozmiar pozostawało do niedawna mało rozpoznane i docenione. Prawie zapomniany przez nowożytnych Atenajos w ostatniej deka-dzie doczekał się kilku komentowanych przekładów, wśród nich niedawno także na język polski, opus magnum poznańskich hellenistów: Krystyny Bartol i Jerzego Danielewicza. Czytelnik polski ma teraz do dyspozycji to najbogatsze literackie źródło do poznania osobliwości grecko-rzymskiej kultury gastronomicznej i kulinarnej, biesiadnej i poetyckiej, muzycznej, obyczajowej i anegdotycznej. Jest to fascynujący kalejdoskop wybornych popisów erudycyjnych i retorycznych w oparciu głównie o cytowane fragmenty poetyckie, skądinąd nam w większości nieznane. Nic więc dziwnego, że Atenajosa traktowano dotąd wybiórczo jako cenne źródło owych cytatów, natomiast całościowa wizja oraz intencja jego utworu pozostaje nadal przedmiotem dociekań”.

Marian Andrzej Wesoły – Prof. zw. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Pracowni Badań nad Filozofią Antyczną i Bizantyńską. Redaktor naczelny czasopisma PEITHO. Autor ponad 150 publikacji, głównie na temat przedsokratyków, Platona, Arystotelesa oraz filozofi i greckiej w Bizancjum. Tłumacz wybranych pism hippokratejskich (ze wstępem i komentarzem) oraz fragmentów i doksografii przedsokratyków (w druku).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.