Ontologiczne założenia Platońskiej teorii idei w ujęciu Hermanna Lotzego

Wojciech Hanuszkiewicz

Nowe podejście do ontologicznego statusu Platońskich idei jest jednym z najważniejszych osiągnięć Hermanna Lotzego. W swojej Logik (1874) Lotze argumentuje, że idee nie istnieją, lecz obowiązują jako predykaty w sądach (zdaniach). Kluczowym pojęciem jest w tym kontekście obowiązywanie (Geltung) rozumiane jako jeden z modi rzeczywistości (Wirklichkeitsweise). Analiza związanych z nim założeń ontologicznych pozwala wprowadzić model intencjonalności, który łączy semantyczny inferencjalizm treści pojęciowych z nie-pojęciową determinacją granic językowej ekspresji i jej racjonalności.

Hanuszkiewicz-58

Słowa kluczowe: Hermann Lotze · Platon · idee · intencjonalność · inferencja semantyczna · treść niepojęciowa · krytyka psychologizmu

Wojciech Hanuszkiewicz – dr, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Główne zainteresowania badawcze: koncepcje metafizyki w XIX i XX wieku, fenomenologia, neokantyzm. Autor monografii Filozofia Hermanna Cohena w perspektywie sporu o jedność metody transcendentalnej, Warszawa 2011.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.