Homo homini deus est – homo homini lupus est. Kilka uwag o naturze ludzkiej według Hobbesa

Jakub Szczepański

Tematem artykułu jest pytanie o poglądy Thomasa Hobbesa na naturę ludzką. Pytanie to zostaje zadane w związku ze znaną i utożsamianą z nazwiskiem tego filozofa sentencją: homo homini lupus est. W pierwszej części artykułu zostaje opisane pochodzenie tego, jak się okazuje cytatu, którym posłużył się filozof z Malmesbury. Kolejne fragmenty artykułu poświęcone są próbie ustalenia jak naprawdę zapatrywał się na podstawowe cechy natury ludzkiej Thomas Hobbes. W trakcie dalszych rozważań zostaje też wskazany właściwy sens innego słynnego Hobbesowskiego cytatu: bellum omnium contra omnes.

Konkluzja artykułu jest następująca: rzeczywisty podgląd Hobbesa na naturę ludzką wydaje się być innym niż to się mu przypisuje. Rekonstruowane na podstawie tekstów poglądy filozofa, okazują się być bardziej złożone i prowadzą do wniosku, że głównym motywem ludzkiego działania jest strach.

Szczepanski-58

Słowa kluczowe: Hobbes · stan natury · wojna · strach

Jakub Szczepański – dr, adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii IF UJ. Zainteresowania: filozofia XVII i XVIII, filozofi a polityki. Specjalizuje się w filozofii politycznej Immanuela Kanta. Autor książki Polityczna władza sądzenia. Publikował m.in. w: „Kwartalniku Filozoficznym”, „Przeglądzie Politycznym”, a także w pracach zbiorowych.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.