O niesłuszności deprecjonowania rozważań ekonomicznych Arystotelesa

Marcin W. Bukała

Poglądy ekonomiczne autora Etyki nikomachejskiej, Polityki i Ekonomiki były przedmiotem szeregu opracowań historyków filozofii i historyków myśli ekonomicznej. Powstały również ważne prace ukazujące ich przydatność dla współczesnego pojmowania problematyki wymiany ekonomicznej. Obszerna literatura na ten temat jest niestety często pomijana we współczenych syntezach i podręcznikach do historii idei ekonomicznych, między innymi w Filozofii ekonomii M. Gorazdy. Autor artykułu odnosi się polemicznie do uwag o Arystotelesie zawartych w sytezie Gorazdy i w publikacji J. Huerty de Soto, na której Gorazda się opiera.

W tekście wykazano, że niepełny charakter analizy ekonomicznej i filozofii gospodarczej Arystotelesa nie przekreśla ich aktualności i przydatności dla dalszych studiów analitycznych. Potwierdzają to między innymi przywołane uwagi J. Schumpetera, współczesne studia R. Crespo, oraz szczegółowe prace analityczne wychodzące z założeń Arystotelesowych, jak praca J. M. Bocheńskiego. W perspektywie „filozofii gospodarczej” i „filozofii ekonomii” wkład Arystotelesa jest zdecydowanie czymś więcej niż tylko historyczną ciekawostką.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2019.64.2

64-bukala

Słowa kluczowe: Arystoteles · “Etyka nikomachejska” · “Polityka” · historia myśli ekonomicznej · historia filozofii starożytnej · historia filozofii średniowiecznej · filozofia ekonomii · filozofia gospodarcza · Bocheński · Gorazda

Marcin W. Bukała – dr hab., profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Zajmuje się historią etyki i teologii moralnej w Średniowieczu, w tym zwłaszcza ówczesnymi poglądami na pracę i przedsiębiorczość, a także historią prawa kanonicznego i edukacji. Jest wydawcą tekstów z filozofii i teologii polskiej XIV i XV wieku. Po uzyskaniu doktoratu był stypendystą Uniwersytetu Bolońskiego (2005–2007), gdzie prowadził badania pod opieką Profesora Ovidia Capitaniego. Jest współautorem podręcznika Biznes, etyka, odpowiedzialność (Warszawa 2012). Napisał m.in.: monografię Risk and Medieval ‘Negotium’… (Spoleto, 2014), o pojmowaniu ryzyka gospodarczego w prawie kanonicznym i teologii pierwszej połowy XIII stuleciu (wyróżnioną nagrodą Premiera RP za rozprawy habilitacyjne).

ORCID: 0000-0002-6489-9137   »  

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.