O poczwórnym źródle dynamiki społecznej. Filozofia społeczna Leona Chwistka

Karol Chrobak

Przedmiotem  tekstu jest zrekonstruowanie filozoficzno-społecznych poglądów Leona Chwistka. Kluczowym punktem odniesienia proponowanej interpretacji są założenia metodologiczne Chwistka, które znalazły swoją manifestację przede wszystkim w jego pracach logicznych, matematycznych i filozoficznych. Na bazie założeń nominalistycznych i racjonalistycznych Chwistek formułuje koncepcję pluralistycznej epistemologii, a w ślad za tym ideał relatywizmu etycznego i pluralizmu światopoglądowego. Stanowią one ramy formułowanej później przez Chwistka filozofii społecznej i filozofii kultury. Kluczowymi kategoriami, które określają proponowaną przez niego wizję społeczeństwa są „kultura średnia” i „kultura wysoka”. Chwistek był bowiem przekonany, że kulturowy rozwój społeczeństwa jest ściśle zależny od relacji, jakie zachodzą pomiędzy tymi dwoma grupami społecznymi. Jego pogląd w tej kwestii zdawał się ewoluować od elitarnego – rozwijanego w latach dwudziestych – aż po egalitarny, który pojawia się w jego tekstach w połowie lat trzydziestych.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2019.64.11

64-chrobak

Słowa kluczowe: nominalizm · zdrowy rozsądek · teoria wielości rzeczywistości · pluralizm światopoglądowy · sztuka awangardowa

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.