O poczwórnym źródle dynamiki społecznej. Filozofia społeczna Leona Chwistka

Karol Chrobak

Przedmiotem  tekstu jest zrekonstruowanie filozoficzno-społecznych poglądów Leona Chwistka. Kluczowym punktem odniesienia proponowanej interpretacji są założenia metodologiczne Chwistka, które znalazły swoją manifestację przede wszystkim w jego pracach logicznych, matematycznych i filozoficznych. Na bazie założeń nominalistycznych i racjonalistycznych Chwistek formułuje koncepcję pluralistycznej epistemologii, a w ślad za tym ideał relatywizmu etycznego i pluralizmu światopoglądowego. Stanowią one ramy formułowanej później przez Chwistka filozofii społecznej i filozofii kultury. Kluczowymi kategoriami, które określają proponowaną przez niego wizję społeczeństwa są „kultura średnia” i „kultura wysoka”. Chwistek był bowiem przekonany, że kulturowy rozwój społeczeństwa jest ściśle zależny od relacji, jakie zachodzą pomiędzy tymi dwoma grupami społecznymi. Jego pogląd w tej kwestii zdawał się ewoluować od elitarnego – rozwijanego w latach dwudziestych – aż po egalitarny, który pojawia się w jego tekstach w połowie lat trzydziestych.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2019.64.11

64-chrobak

Słowa kluczowe: nominalizm · zdrowy rozsądek · teoria wielości rzeczywistości · pluralizm światopoglądowy · sztuka awangardowa

Karol Chrobak – dr, adiunkt w Zakładzie Filozofii na Wydziale Nauk Humanistycznych SGGW. Zainteresowania naukowe autora skupiają się wokół antropologii filozoficznej, filozofii kultury oraz filozofii społecznej. Przygotowywana przez niego praca habilitacyjna dotyczy antropologicznych podstaw filozofii kultury. Poza tym zajmuje się polską filozofią okresu międzywojennego. Autor monografii poświęconej filozofii Leona Chwistka (Niejedna rzeczywistość, Kraków 2004).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.