Le hasard dans l’histoire : Montesquieu

Jean-Luc Guichet

Choć Montesquieu jawi się jako deterministyczny i racjonalistyczny filozof historii, to jest również wnikliwym obserwatorem faktów, a także broni ludzkiej wolności. W tym świetle nie dziwi, że uznaje on rolę przypadku w historii, który powstaje na skutek wielości i złożoności oddziałujących na siebie przyczyn tworzących złożone całości socjopolityczne. W swej refleksji nad rolą przypadku autor wymienia jego cztery formy: przypadek zaczątkowy, procesualny, związany z charakterem indywiduum i ściśle wydarzeniowy, otwierając perspektywy ich wykorzystania w polityce, a także wskazując na aspekt psychologiczno-estetyczny.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2020.65.5

65-Guichet

Słowa kluczowe: Monteskiusz · przypadek · determinizm · wolność · historia

Jean-Luc Guichet — profesor zwyczajny w dziedzinie literatury (1650–1800) na Uniwersytecie Picardie Jules Verne (UPJV) w Amiens we Francji. Jego prace koncentrują się wokół myśli Rousseau, różnych aspektów Oświecenia, relacji człowiek–zwierzę oraz współczesnych zagadnień z zakresu antropologii, edukacji i filozofii środowiska. Główne książki: Traité des animaux, Condillac (commentaire de l’oeuvre), Ellipses, 2004; Rousseau, l’animal et l’homme. L’animalité dans l’horizon anthropologique des Lumières, Cerf, 2006; Usages politiques de l’animalité (red.), L’Harmattan, 2008; Douleur animale, douleur humaine. Données scientifi ques, perspectives anthropologiques, questions éthiques (red.), Quae, 2010; De l’animal-machine à l’âme des machines. Querelles biomécaniques de l’âme (XVIIe–XXIe siècles) (dir.), Publications de la Sorbonne, 2010; “L’animal des Lumières” (wraz z J. Berchtoldem), Dix-Huitième Siècle n° 42, 2010; Problématiques animales. Théorie de la connaissance, Anthropologie, Éthique et Droit, PUF, 2011; “Sensibilité et nature humaine chez Locke et Rousseau” (wraz z T. Ménissierem), Annales Jean-Jacques Rousseau, 2012; La question sexuelle. Interrogations de la sexualité dans l’oeuvre et la pensée de Rousseau (red.), Garnier, 2012. Najnowsza książka: Figures du moi et environnement naturel au XVIIIe siècle, éditions de la Sorbonne, 2020.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.