Sources of Modern Natural Law in Hugo Grotius’s Political Philosophy

Marcin Mazurek

Artykuł ma na celu ukazanie źródeł współczesnego dyskursu prawnego-naturalnego w filozofii politycznej Hugo Grotiusa. Tekst ukazuje fundamentalną dla myśli Grocjusza próbę podjęcia zmiany pola problemowego we współczesnej filozofii praktycznej. Polega ona na przesunięciu ciężaru myśli prawno-politycznej z zagadnienia mechanizmów sprawowania władzy na problem jej legitymizacji, przy jednoczesnej, rozległej rekonstrukcji pojęcia natury ludzkiej w jej wolicjonalnym i intelektualnym wymiarze. Teza porządkująca podjęte rozważania głosi, że w myśli prawno-politycznej Grocjusza, jak w soczewce, skupiają się główne problemy współczesnej filozofii praktycznej, ale jednocześnie myśl ta wyznacza podstawowe kierunki współczesnych badań nad naturą człowieka w ich wieloaspektowym związku z problematyką źródeł i istoty porządku społecznego i politycznego.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2020.65.4

65-mmazurek

Słowa kluczowe: prawo naturalne · prawo wieczne · natura · porządek prawny · moralność · życie społeczne

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.