Informacje dla autorów

Czasopismo „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” publikuje wyłącznie artykuły badawcze o charakterze naukowym reprezentujące wysoki poziom merytoryczny oparty na biegłej znajomości aparatu metodologicznego. Prace powinny prezentować konkretny problem historyczno-filozoficzny i opierać się w głównej mierze na literaturze źródłowej.

Czasopismo publikuje artykuły w języku polskim oraz w językach konferencyjnych (angielski, niemiecki, francuski) – niezależnie od języka artykułu powinny się one odznaczać wysokim poziomem poprawności językowej. Autor powinien także zadbać o należytą formę redakcyjną nadesłanego tekstu, w czym pomóc mogą wskazówki zawarte w zasadach redagowania.

Sugerowana objętość prac to ok. jeden arkusz wydawniczy (ok. 40 000 znaków), jednak w uzasadnionych przypadkach Redakcja dopuszcza także artykuły o większej objętości.

Redakcja przyjmuje także polskie przekłady ważnych tekstów obcojęzycznych.

Redakcja nie pobiera opłat za publikacje tekstów.

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej: formularz recenzji artykułu

Składanie ofert

Wszystkie prace proponowane do naszego czasopisma prosimy przesyłać na adres ahf@ifispan.waw.pl w postaci załączników, najlepiej w formacie rtf, doc i docx. Przesyłka powinna zawierać:

  1. proponowany tekst;
  2. dwa abstrakty: w języku polskim i angielskim, niezależnie od języka, w jakim napisany jest proponowany (o objętości około jednej strony znormalizowanego maszynopisu). Abstrakt powinien być  streszczeniem wyczerpujacym i esencjonalnym. Należy także dołączyć zestaw 4-8 słów kluczowych i krótką notkę o autorze (także w dwóch wymienionych językach), jak również bibliografię w osobnym pliku. Jeżeli autor nie włada językiem polskim, polskojezyczny abstrakt i notkę przygotowuje redakcja.
  3. Prosimy także o podanie numeru ORCID.

Nadsyłając artykuł do publikacji w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” autor oświadcza, że praca jest jego własnym dziełem, nie była dotąd publikowana w całości lub w istotnych częściach oraz że inne pisma nie rozważają jej druku w czasie prowadzenia przez Redakcję „Archiwum” procedury kwalifikacyjnej.

Kodeks Etyki Wydawniczej

„Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Redakcja czasopisma przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Prawa autorskie są ściśle regulowane odpowiednią ustawą. Nadsyłając artykuł do publikacji w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” autor oświadcza, że praca jest jego własnym dziełem, nie była dotąd publikowana w całości lub w istotnych częściach oraz że inne pisma nie rozważają jej druku w czasie prowadzenia przez Redakcję „Archiwum” procedury kwalifikacyjnej. Autorów i współautorów publikacji prosimy o bezwzględne ujawnienie wkładu poszczególnych osób w jej powstanie. Autor publikowanego w czasopiśmie tekstu jest zobowiązany do podpisania stosownej deklaracji odstępstwa od praw autorskich na rzecz czasopisma, które ma możliwość przetwarzania danych autora oraz zostaje odtąd upoważnione do swobodnego rozporządzania tekstem.

Redakcja „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” wymaga od autorów przestrzegania zasad rzetelności naukowej i dokłada wszelkich starań, by publikacje ukazujące się na jego łamach odznaczały się najwyższym stopniem uczciwości. Stąd stara się przeciwdziałać wszelkim przejawom nierzetelności naukowej – takim jak np. ghostwriting (wniesienie własnego wkładu bez ujawnienia swojego autorstwa lub współautorstwa, a w przypadku podziękowań, bez określenia wkładu adresata podziękowań) i guest authorship (wskazanie autora lub współautora publikacji osoby, której rzeczywisty udział autorski jest znikomy lub żaden).

Członkowie redakcji dokonują wstępnej oceny nadesłanych artykułów, pomagają redaktorowi głównemu wybrać odpowiednich anonimowych recenzentów oraz dokładają wszelkich starań, aby materiały przesłane redakcji były poufne.

Redakcja zapewnia ochronę danych recenzentów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania.

Recenzenci oceniając artykuł kładą nacisk na rzetelność treści oraz oryginalność i przydatność tekstów dla nauki oraz zgodność z profilem pisma.

Wszystkie zaproponowane do druku teksty będą podwójnie recenzowane w systemie „double-blind review”. Prosimy zatem o nadsyłanie niepodpisanych tekstów, zamieszczając informacje o autorze w osobnym pliku.

Autorami recenzji będą głównie stali współpracownicy „Archiwum”, W szczególnych, uzasadnionych merytorycznie przypadkach autorami recenzji mogą być także specjaliści z danej dziedziny niewspółpracujący z „Archiwum” na stałe. Lista recenzentów z określonych dziedzin wiedzy jest zamieszczona na stronie internetowej i na bieżąco aktualizowana.

„Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części utworu podlega odpowiedzialności zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie” (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

W wypadku jednoznacznie negatywnej oceny recenzenta Redakcja może zdecydować o odrzuceniu tekstu. Autor może zostać także poproszony o wprowadzenie do tekstu sugerowanych przez recenzenta zmian i poprawek, co będzie warunkowało jego publikację.

Recenzenci proszeni są o ujawnianie ew. plagiatów, uchybień i manipulacji danymi.

Redakcja będzie zasięgać informacji o źródłach finansowania publikacji, w tym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Członkowie Kolegium Redakcyjnego dążą do zaspokojenia oczekiwań czytelników i autorów, promują wolność wypowiedzi oraz dbają o zachowywanie norm etycznych. Powinni dbać o rozwój „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” oraz jego wysoką jakość merytoryczną i edytorską.

Do zadań członków Kolegium Redakcyjnego należy poszukiwanie najlepszych autorów i recenzentów oraz odpowiedni dobór tematów.

Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu artykułu lub jego odrzuceniu Kolegium Redakcyjne bierze pod uwagę tematykę, oryginalność oraz znaczenie, przydatność dla odbiorców czasopisma i zgodność z jego profilem.

Członkowie Kolegium Redakcyjnego odpowiadają za przyjęcie do druku bądź odrzucenie artykułu. Akceptują wyłącznie teksty, co do których mają pewność, że zawierają rzetelne, prawdziwe wyniki badań oraz informacje oparte na wiarygodnych źródłach. Starają się nie dopuszczać do konfliktu interesów w odniesieniu do odrzucanych lub akceptowanych artykułów. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów.

Wydawca oraz Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

 

Punktacja

Czasopismo „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” figuruje w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych na liście „B”. Zgodnie z tym wykazem za publikację w „Archiwum” autor otrzymuje 20 punktów. Czasopismo jest indeksowane w bazach ERIH plus, EBSCO, Index Copernicus, BAZHUM, CEJSH i CEEOL.

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.