Marcin Karas

Marcin Karas - Dr hab., (ur. w Krakowie w 1971 r.), adiunkt w Zakładzie Ontologii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia historyczne (1995) i filozoficzne (1998) na UJ. W Instytucie Filozofii UJ napisał rozprawę doktorską (Koncepcja czasu w pismach Williama Ockhama, 2002, wydana drukiem w r. 2003). Jest autorem wyboru dokumentów pt. Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm (Kraków 2000) i redaktorem zbioru studiów pt. Definicja religii. Studia i szkice (Kraków 2002), a także ponad 30 artykułów z zakresu historii starożytnej, filozofii średniowiecznej, historii idei i religioznawstwa, m. in.: Koncepcja predestynacji w «Tractatus de praedestinatione» Williama Ockhama, („Kwartalnik Filozoficzny”, t. XXVII, 1999, z. 3, s. 67-86), Obrona tradycyjnego porządku religijnego i społecznego przez papieża Grzegorza XVI, („Zeszyty Historyczno-Teologiczne Collegium Resurrectianum”, nr 10, r. X (2004), s. 223-233) oraz «Status Ecclesiae indirecte subordinatur» — koncepcja wzajemnych relacji Kościoła i państwa we współczesnym integryzmie rzymskokatolickim, („Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 49, (2004), s. 237-257). Opublikował ponadto przekłady (ponad 30) pism filozoficznych i teologicznych gł. z języka łacińskiego, angielskiego i francuskiego. W swych badaniach zajmuje się metafizyką i kosmologią w XIII wieku, religioznawstwem oraz zagadnieniami historii idei.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.