O piśmie

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej (ISSN 0066-6874). ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r. w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w badaniach nad historią filozofii i historią idei (pismo wyrasta z tradycji Warszawskiej Szkoły Historii Idei) oraz historią myśli społecznej. Czasopismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Jana Garewicza i Bronisława Baczkę jest najdłużej ukazującym się bez przerwy w funkcjonowaniu polskim czasopismem filozoficznym.

Od początku istnienia „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” opublikowano w nim ponad 700 tekstów naukowych. W czasopiśmie oryginalne teksty publikowali znakomici naukowcy: m.in.: Bronisław Baczko, Zygmunt Bauman, Stanisław Borzym, Izydora Dąmbska, Tadeusz Gadacz, Jan Garewicz, Helmut Holzhey, Leszek Kołakowski, Tadeusz Kroński, Zbigniew Kuderowicz, Ludwig Landgrebe, Stefan Morawski, Zbigniew Ogonowski, Jan Patocka, Otto Póggeler, Krzysztof Pomian, Gottfried Schramm, Marek Siemek, Barbara Skarga, Jerzy Szacki, Lech Szczucki, Karol Tarnowski, Władysław Tatarkiewicz, Józef Tischner, Karol Toeplitz, Andrzej Walicki. Ukazywały się pierwodruki i wznowienia prac klasyków polskiej filozofii i myśli społecznej, m.in. Cieszkowskiego, Czartoryskiego, Elzenberga, Kamieńskiego, Kołłątaja, Massoniusa, Potockiego, Struvego, Szaniawskiego, Trentowskiego, Twardowskiego, Witkiewicza. Publikowano przekłady prac klasyków filozofii światowej, m.in.: Cassirera, Diderota, Husserla, Leibniza, Marksa, Ockhama, a także ogromną liczbę wysokiej jakości, często pionierskich opracowań historyczno-filozoficznych z naciskiem na historię polskiej myśli filozoficznej i społecznej.

„Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” jest jednym z najbardziej zasłużonych i prestiżowych periodyków filozoficznych w Polsce. Stanowi najlepsze i największe w naszym kraju jednolite źródło wiedzy na temat historii idei, ideologii i myśli społecznej na tle ich filozoficznych podstaw.

Zgodnie z listą czasopism punktowanych za publikację w „Archiwum” przyznawane jest 40 punktów. Znajduje się także na listach: ERIH plus, CEEOL, CEJSH, BazHum oraz Index Copernicus.

(„AHFiMS”, t. 1, 1957)

Czytelnikom, którzy otrzymają do rąk pierwszy numer Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, należy się kilka słów wyjaśnienia.

Archiwum jest pomyślane jako wydawnictwo fachowe, przeznaczo­ne dla kręgu czytelników, którzy interesują się szczegółowymi zagad­nieniami historii filozofii i myśli społecznej. Brak takiego wydawnictwa od dawna dawał się odczuć; nie mogła go też zastąpić „Myśl Filozo­ficzna„, która zamieszcza artykuły z zakresu historii filozofii i myśli społecznej, ale ze względu na swe szersze zainteresowania nie mogła pełnić roli fachowego czasopisma historyczno-filozoficznego.

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej publikować będzie za­równo materiały źródłowe, jak i rozprawy, monograficzne, prace materia­łowe, sprawozdania itd.

Archiwum ukazywać się będzie jako wydawnictwo ciągłe i nieperio­dyczne w postaci zeszytów o objętości około 15 arkuszy w odstępach mniej więcej półrocznych. W ramach Archiwum przewidziana jest spe­cjalna seria poświęcona historii filozofii średniowiecznej.

Redakcja Archiwum mieści się w Zakładzie Historii Filozofii i Myśli Społecznej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

KOMITET REDAKCYJNY

Bronisław Baczko, Jan Garewicz, Leszek Kołakowski

Bene Merentes

Bronisław Baczko Seweryn Blandzi Stanisław Borzym Halina Floryńska-Lalewicz
Jan Garewicz Leszek Kołakowski Zbigniew Ogonowski Barbara Skarga

Lech Szczucki

Andrzej Walicki

Danuta Załęcka
  Switch to English version

  Najnowszy tom

  Tom 66/67 (2021/2022)

  Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
  © Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.