Krystyna Święcicka

Krystyna Święcicka — zajmuje się filozofią niemiecką: fenomeno­logią Husserla, neokantyzmem i filozofią dialogu. Pracę doktorską pod kierunkiem prof. Barbary Skargi poświęciła filozofii Hermanna Cohena. Do 1991 roku pracowała w IFiS PAN w Zakładzie Historii Filozofii No­wożytnej. Książki: Husserl (seria: „Myśli i Ludzie„), Transcendentalizm Hus­serla a filozofia dialogu (wyd. IFiS PAN).

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.