Lech Szczucki

Lech Szczucki (ur. 1933) — prof. dr hab., historyk filozofii i kultury, em. pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Członek czynny Pols­kiej Akademii Umiejętności, członek zwyczajny Towarzystwa Naukowe­go Warszawskiego, członek Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk. Główne prace: Marcin Czechowic. Studium zdzjejów antytrynitaiyzmu polskiego, 1964; Michał Seruet. Wybór pism i dokumentów, 1967; Myśl filozoficzno-religijna reformacji XVI wieku, 1972; W kręgu myślicieli heretyckich, 1972; Filozofia i myśl społeczna XVI wieku (700 lat myśli polskiej), 1978; Nonkonformiści religij­ni XVI i XVII wieku, 1993; Humaniści, heretycy i inkwizytorzy, 2006. Były redaktor naczelny „Archiwum”, obecnie czlonek Rady Programowej pisma.

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.