Tom 1 (1957)

Czytelnikom, którzy otrzymają do rąk pierwszy numer Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, należy się kilka słów wyjaśnienia.

Archiwum jest pomyślane jako wydawnictwo fachowe, przeznaczo­ne dla kręgu czytelników, którzy interesują się szczegółowymi zagad­nieniami historii filozofii i myśli społecznej. Brak takiego wydawnictwa od dawna dawał się odczuć; nie mogła go też zastąpić „Myśl Filozo­ficzna„, która zamieszcza artykuły z zakresu historii filozofii i myśli społecznej, ale ze względu na swe szersze zainteresowania nie mogła pełnić roli fachowego czasopisma historyczno-filozoficznego.

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej publikować będzie za­równo materiały źródłowe, jak i rozprawy, monograficzne, prace materia­łowe, sprawozdania itd.

Archiwum ukazywać się będzie jako wydawnictwo ciągłe i nieperio­dyczne w postaci zeszytów o objętości około 15 arkuszy w odstępach mniej więcej półrocznych. W ramach Archiwum przewidziana jest spe­cjalna seria poświęcona historii filozofii średniowiecznej.

Redakcja Archiwum mieści się w Zakładzie Historii Filozofii i Myśli Społecznej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

KOMITET REDAKCYJNY

Bronisław Baczko, Jan Garewicz, Leszek Kołakowski

  • Z eschatologii Braci Polskich. Cz. I: Dwa pisma Leliusza i Fausta Socynów. Wy­dał Lech Szczucki
  • Stefan Ziemski, Antonina Spirało, Logika Mikołaja Mościckiego. (Z ba­dań nad logiką polską doby Odrodzenia)
  • Ludwik Chmaj, Jan Placentinus-Kołaczek, nieznany kartezjanin XVII wieku
  • Leszek Kołakowski, Logika Spinozy jako doktryna moralna
  • Henryk Rosen, Stosunek szkoły mitologicznej do problemu pochodzenia chrześcijaństwa
  • Jadwiga Possart, Problematyka socjologii marksistowskiej w „Wiedzy”. (Lata 1907-1910)
Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.