Tom 10 (1964)

Filozofia i utopia. Studia z dziejów ideologii

  • Bronisław Baczko, Demokracja i konserwatyzm w utopii J. J. Rousseau
  • Jerzy Szacki, Kontrrewolucja a światopogląd. (Natura i historia we francu­skiej myśli kontrrewolucyjnej lat 1789-1815)
  • Stefan Treugutt, Napoleon — mit i utopia
  • Adam Sikora, Hoene-Wrońskiego utopia historiozoficzna
  • Barbara Skarga, Pozytywizm i utopia. (Przesłanki filozoficzne utopii A. Com-te'a)
  • Zbigniew Kuderowicz, Hegel: moralistyka a utopia
  • Andrzej Walicki, Narodnicka utopia Mikołaja Michajłowskiego
  • Zbigniew Krawczyk, Edwarda Abramowskiego ideał socjalizmu bezpań­stwowego

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.