Tom 16 (1970)

W dniu 16 czerwca 1969 roku upłynęła setna rocznica śmierci Broni­sława Trentowskiego. Publikowane w niniejszym numerze „Archiwum„ artykuły B. Suchodolskiego, A. Orłowskiego i R. Kozłowskiego są refera­tami wygłoszonymi na sesji naukowej, którą zorganizował dla uczczenia tej rocznicy Zespół Historii Polskiej Filozofii Nowożytnej Instytutu Filo­zofii i Socjologii PAN w dniu 29 maja 1969 roku w Pałacu Staszica w War­szawie.

Do materiałów sesji należy również publikowany w niniejszym tomie tekst Trentowskiego oraz przekład recenzji K. Th. Bayrhoffera.

Komitet Redakcyjny

 • Bogdan Suchodolski, Bronisława Trentowskiego filozofia człowieka
 • Aleksander Orłowski, Absolut i natura we wczesnych pracach B. F. Trentowskiego
 • Roman Kozłowski, Koncepcje «filozofii narodowej» Libelta i Trentowskiego
 • Bronisław Trentowski, O życiu wiecznym człowieka. Przeł. Leon Joachimowicz. Przekład przejrzała Irena Krońska
 • Karl Theodor Bayrhoffer, [Recenzja:] Grundlage der universellen Philosophie Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. Przeł. Jan Garewicz
 • Andrzej Walicki, Francuskie inspiracje myśli filozoficzno-religijnej Augusta Cieszkowskiego
 • Teresa Garnysz-Kozłowska, Z dziejów francuskiego przekładu «Ojcze Nasz» Augusta Cieszkowskiego
 • Bronisław Baczko, Dostępność absolutu. Problem metafizyki u Kanta i He­gla
 • Jan Garewicz, Wilhelm Weitling: wizjonerstwo i realizm
 • Barbara Skarga, Emila Boutroux krytyka scjentyzmu
 • Tadeusz Bieńkowski, Z dziejów antyarystotelizmu w Polsce w wieku XVII

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.