Tom 18 (1972)

18 tom „Archiwum Historii Filo­zofii i Myśli Społecznej„ zawiera materiały niejednorodne zarówno pod względem tematyki, jak i cha­rakteru. Znaczna część z nich do­tyczy idei filozoficznych, religijnych i społecznych w Polsce i innych krajach europejskich w XVI—XVII w., ponadto jednak tom obejmuje również rozprawy, artykuły i mate­riały źródłowe poświęcone myśli społecznej i filozofii przełomu XVIII i XIX w., filozofii europejskiej pod koniec ubiegłego stulecia, polemi­kom w polskim czasopiśmiennictwie filozoficznym u progu naszego wie­ku oraz zagadnieniom ciągłości pol­skiej tradycji myślowej. Sprawo­zdawczy charakter ma zamieszczona w tomie informacja o polonicach w bibliotece Locke'a. Tekst Kołłątaja „Uwagi nad dziełem p. Delille” sta­nowi ważne, a do niedawna zupeł­nie zapomniane źródło do poglądów myśliciela, którego wpływ na pol­skie życie umysłowe i polityczne trudno przecenić.

 • Jan Patocka, La philosophie de la crise des sciences d'apres Edmund Husserl et sa conception d'une phenomenologie du «monde de la vie»
 • Hanna Buczyńska-Garewicz, Logika uczuć. Doktryna miłości i nie­nawiści F. Brentana
 • Stanisław Borzym, „Przegląd Filozoficzny„ wobec prądów modernistycz­nych (1897-1905)
 • Barbara Skarga, Między witalizmem a filozofią
 • Halina Floryńska, Słowacki w młodopolskiej filozofii sztuki (I. Matuszew­ski — J. Żuławski — S. Przybyszewski)
 • Marcin Król, Świadomość historyczna jakobinów (1793-1794)
 • Zapomniana rozprawa naukowa Kołłątaja. Część I opracował Henryk Hinz; część II opracował Zbigniew Wójcik
 • Hugo Kołłątaj, Uwagi o dziełach p. Delisle. Do druku przygotował i ko­mentarzem opatrzył Henryk Hinz
 • Waldemar Voise, Ideał utopijny i myśl reformatorska Jana Amosa Komeń­skiego
 • Krzysztof Pomian, Dziejopisarstwo erudytów i kryzys historiozofii w drugiej połowie XVII wieku
 • Władysław Augustyn, Tomasza Młodzianowskiego poglądy na materię
 • Zbigniew Ogonowski, Polonica w bibliotece Locke'a
 • Andrzej Nowicki, Renesansowe początki materializmu mechanistycznego
 • Stanisław Cichowicz, Wokół politycznych intencji Descartesa, s. 307-328.
 • Janusz Tazbir, Tradycje ariańskie w kulturze współczesnej
 • Franciszek Pająk, Campanella o nauce
 • Światosław Florian Nowicki, Koncepcja człowieka i natury u J. Bodina

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.