Tom 28 (1982)

 • Krystyna Święcicka, Idealizm transcendentalny Hermanna Cohena
 • Barbara Stasik, Alberta Camusa człowiek paradoksalny
 • Andrzej Lubomirski, Problem Locke'a-Berkeleya, Kant, Poincare i mate­matyczna zasada indukcji
 • Jerzy Snopek, Refutacje libertynizmu. Z dziejów kultury umysłowej w Polsce doby Oświecenia
 • Joanna Kurczewska, Wiedza i obowiązki. (Środowisko „Przeglądu Tygo­dniowego„ w latach siedemdziesiątych XIX w.)
 • Małgorzata Walicka, Światopogląd Wacława Nałkowskiego
 • Maria Woźniak, Romantyzm jako „struktura duchowa”
 • Justyna Miklaszewska, Polemika Artura Górskiego z Fryderykiem Nietzschem. Z dziejów recepcji niemieckiej filozofii życia w Polsce
 • Stanisław Borzym, Katolicka krytyka filozofii Bergsona w Polsce
 • Jan Zubelewicz, Elzenberg i realizm praktyczny Kotarbińskiego
 • Jan Garewicz, Biograficzne sprostowania: Trentowski

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.