Tom 30 (1986)

 • Kazimiera Mikoś, Motywy hermetyczne w młodzieńczej metafizyce J. W. Goe­thego
 • Małgorzata Łukasiewicz, Rousseau i Fichte: dwie koncepcje kultury
 • Milan Sobotka, Przemiany ujęcia natury w filozofii identyczności Schellinga. Tłum. Jan Garewicz
 • Maciej Potępa, Pojęcie języka w Dialektyce i Hermeneutyce F. D. Schleiermachera
 • Włodzimierz Galewicz, Prawda i dobro w filozofii Franciszka Brentany
 • Krystyna Święcicka, Teoria wczucia w Ideach II E. Husserla
 • Andrzej Lubomirski, Epistemologia genetyczna i problem rozwoju nauki
 • Karol Tarnowski, Tajemnica i problem u Gabriela Marcela
 • Barbara Skarga, Bachelard — kowal słów
 • Jacek Migasiński, Metafizyka negatywna
 • Jerzy Snopek, Utopia cywilizacyjna w polskim Oświeceniu
 • Zbigniew Kuderowicz, Polska próba neoheglizmu. (Adam Żółtowski jako interpretator filozofii Hegla)
 • Czesław Głombik, Krakowskie kontakty filozoficzne Oldricha Kramara

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.