Tom 34 (1989)

Trzydziesty czwarty tom „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” stanowi ksiegę pamiatkową ku czci Pani Profesor Barbary Skargi.

  • Ryszard Panasiuk, Pytanie o racjonalność dzisiaj
  • Krzysztof Pomian, Filozofia René Thoma. Tłum. Krzysztof Wolicki
  • Józef Tischner, Spór o istotę pracy
  • Joanna Kurczewska, Technokrata i polityka
  • Ulrich Schrade, Natura ludzka a wartości
  • Jan Garewicz, O pojęciu pesymizmu
  • Małgorzata Kępczyńska-Nowaczyk, O pewnych koncepcjach świadomości moralnej
  • Roman Zimand, Literatura i okrucieńtwo
  • Leszek Kołakowski, Komentarz do komentarza Heideggera do domniemanego komentarza Nietzschego do komentarza Hegla o potędze negatywności
  • Piotr Marciszuk, Heidegger i gnoza
  • Maciej Potępa, Hermeneutyka Heideggera a hermeneutyka Gadamera
  • Cezary Wodziński, Spór o granice racjonalności (II)
  • Bartłomiej Korolec, Etyka nikomachejska Arystotelesa. (Próba odczytania)
  • Juliusz Domański, „Non discere debemus ista, sed didicisse”. Glosa do listu LXXXVIII Seneki
  • Lech Szczucki, Zainteresowania matematyczno-astronomiczne Andrzeja Dudycza
  • Zbigniew Ogonowski, Przypkowski i Locke wobec problemu tolerancji
  • Małgorzata Kowalska, Kartezjańskie odkrycie cogito, czyli kilka uwag o istocie rozumu
  • Jan Zubelewicz, Tocqueville’owska wizja despotyzmu
  • Bronisław Baczko, Rewolucja i jej wandale
  • Adam Sikora, Fourier, czyli solidarność rzeczy
  • Jerzy Szacki, Sprawa początku socjologii polskiej: dwa pozytywizmy
  • Stanisław Borzym, Przesłania nauczyciela filozofii. Henri Bergson
  • Andrzej Lubomirski, Dwa antypsychologizmy: Husserl i Frege
  • Stefan Amsterdamski, Ideał nauki Koła Wiedeńskiego
  • Andrzej Walicki, Prawo i moralność w poglądach Włodzimierza Sołowjewa i Borysa Cziczerina
  • Stefan Treugutt, Geniusz wydziedziczony. Aneks do dziejów utopii przed Wiosny Ludów
  • Halina Floryńska, Historiozofii spotkanie z historią
  • Henryk Elzenberg, Konfrontacja mojej estetyki z estetyką Crocego. Do druku przygotował Jan Zubelewicz
  • Jeremi Szczeniowski, Spotkania z filozofem. (Kilka uwag na temat twórczości Barbary Skargi)
  • Andrzej Przymusiała, Bibliografia prac Barbary Skargi

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.