Tom 35 (1990)

  • Tadeusz Batóg, O problemie Locke'a-Berkeleya w filozofii matematyki
  • Marek Grygorowicz, Rola polemiki z myślą Kartezjusza w kształtowaniu się koncepcji podmiotu ludzkiego i obrazu świata w rozprawie Condillaca O pochodzeniu poznania ludzkiego
  • Honorata Jakuszko, Novalis: chrześcijaństwo w strukturze czasu historycz­nego
  • Maria Woźniak, Teoria pracy u Stanisława Brzozowskiego
  • Piotr Gostkiewicz, Poglądy Jana Władysława Dawida dotyczące intuicji
  • Maciej Soin, O pojęciu katastrofizmu historiozoficznego
  • Krystyna Święcicka, Pneumatologia Ferdynanda Ebnera
  • Jacek Migasiński, Jean Wahl: metafizyka niewysławialna
  • Antonio Pieretti, „Lebenswelt„ a sens filozofii. Przeł. Piotr Marciszuk
  • Wiesław Mincer, Jaspers w Polsce. Przegląd bibliograficzny

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.