Tom 38 (1993)

Tom trzydziesty ósmy „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” stanowi księgę pamiątkową ku czci Profesora Zbigniewa Ogonowskiego — z okazji jubileuszu Jego  siedemdziesiątych urodzin.

VIRO DOCTISSIMO

SBIGNEO OGONOWSKI

SEPTVAGESIMVM ANNVM VITAE CLAVDENTI

OFFERVNT

AMICI COLLEGAE DISCIPVLI

 • Barbara Skarga, Tożsamość pojęcia czy tożsamość bycia. Z lektury Damaskiosa
 • Juliusz Domański, Erazma z Rotterdamu List o filozofii ewangelicznej
 • Dezyderiusza Erazma z Rotterdamu List o filozofii ewangelicznej. (Przekład Juliusz Domański)
 • Stanislav Sousedik, Karel Grobendoncq a ratio status. Prispevek k politicke filosofii ćeskeho baroku
 • Krzysztof Pomian, Peiresc, kultura curiosite i Egipt. Tłum. Andrzej Pień­kos
 • Wacław Urban, Doktorzy filozofii Uniwersytetu Krakowskiego w czasach późnego Odrodzenia i wczesnego Baroku (1561-1630)
 • Roman Darowski, Filozofia moralna Wojciecha Sokołowskiego SJ (1586-1631)
 • Adam Aduszkiewicz, Rectitudo i adaequatio — koncepcja filozofii Jana Morawskiego S. J.
 • Tadeusz Bieńkowski, Filozofia i filozofowie w jezuickim teatrze szkolnym w Polsce
 • Jerzy M. Cygan, Bartłomiej Nigrin (ok. 1595-1646): działalność ekumenicz­na
 • Marian Skrzypek, Gassendi i gassendyzm w polskich środowiskach filozo­ficznych XVII i XVIII wieku
 • Siegfried Wollgast, Bemerkungen zur deutschen Fruhaufklarung und ihrer Periodisierung
 • Jerzy Kopania, Problem jedności duszy i ciała w korespondencji Descartesa z księżniczką Elżbietą
 • Jan Czerkawski, Rola cogito w filozofii N. Malebranche'a
 • Mihaly Balazs, Zwei unitarische Katechismen in Klausenburg 1632
 • Aart de Groot, Zwickers Bicherei
 • Lech Szczucki, Bibliographica antitrinitaria
 • Janusz Tazbir, Rzekome zbory i grobowce braci polskich
 • Katarzyna Kotońska, Dwa nieznane listy Jana Crella
 • Bronisław Baczko, Rewolucja Francuska wobec spuścizny Oświecenia
 • Marek Blaszke, Granice egalitaryzmu. Społeczność Clarens z Nowej Helo­izy
 • Andrzej Walicki, Koncepcje tożsamości narodowej i terytorium narodowe­go w myśli polskiej czasów porozbiorowych
 • Andrzej Przymusiała, Bibliografia ważniejszych prac Zbigniewa Ogo­nowskiego

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.