Tom 4 (1959)

  • Janusz Trybusiewicz, Zagadnienia historyzmu w twórczości Jana Pawła Woronicza
  • Jerzy Szacki, Mochnacki i problem historii
  • Bronisław Baczko, Problemy historyzmu w filozofii społecznej Henryka Ka­mieńskiego
  • Andrzej Walicki, Słowianofile i okcydentaliści. Z dziejów problematyki na­rodu i problematyki historyzmu w myśli rosyjskiej pierwszej połowy XIX wie­ku
  • Zbigniew Kuderowicz, Młody Marks a romantyczna koncepcja stosunku jednostki do społeczeństwa
  • Noty Karola Marksa z «Histoire de Pologne» Joachima Lelewela. Podała do dru­ku Nina Assorodobraj
  • W spisie treści tomu: Noty […] Wydała z rękopisu Nina Assorodobraj

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.