Tom 41 (1996)

 • Maciej Uliński, Płeć jako determinanta roli i pozycji społecznej według na­uki Arystotelesa
 • Wiesław Gromczyński, Pascal: wiara, fanatyzm, tolerancja
 • Roman Darowski, Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku. Pró­ba syntezy
 • Stanisław Janeczek, Logika a teoria poznania. Podręczniki logiki w Polsce w dobie reform oświeceniowych na tle europejskim
 • Marek Kozłowski, Czy dialektyka zachowuje swą poznawczą wartość tak­że poza filozofią? Kilka uwag o wkładzie Cieszkowskiego w poprawianie Heglowskiej filozofii dziejów
 • Krzysztof Łukasiewicz, Obecność Hegla w międzywojennej myśli pol­skiej
 • Katarzyna Rosner, Twórca pojęcia interpretacji hermeneutycznej: Hans-Georg Gadamer czy Rudolf Bultmann?
 • Maciej Potępa, Pytanie o podmiot w filozoficznej hermeneutyce
 • Sławomir Mazurek, Euroazjatyzm rosyjski — historiozofia i ideologia
 • Michał Bohun, Siła i rozpacz. „Rosyjska idea„ Konstantego Leontjewa
 • Maciej Soin, Wittgenstein i relatywizm
 • Maciej Świerczyński, Wittgenstein i solipsyzm
 • Jacek Tomczyk, Problematyka języka prywatnego

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.