Tom 45 (2000)

Tom, który oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera artykuły o nader zróżnicowanej problematyce i obejmuje wielki obszar czasu: od wieku XIII do współczesności. Redakcja stanęła przed dylematem, jaką zaproponować kolejność publikowanych tekstów. Po namyśle zrezygnowaliśmy z najprost­szego — lecz mało informacyjnego — układu chronologicznego i podzieliliśmy materiał na trzy wyraźnie oddzielone grupy tematyczne.

Pierwszą stanowią teksty zawierające problematykę filozoficzno-antropologiczną. Drugą — artykuły dotyczące filozofii politycznej. Grupa trzecia zwią­zana jest z osobą Stanisława Ignacego Witkiewicza. Sądzimy, że taki układ, zaznaczony graficznie w spisie treści, pozwoli Czytelnikom łatwo znaleźć interesujące ich materiały.

 • Danilo Facca, „Walcząca„ logika B. Keckermanna
 • Dominika Jacyk: Próba ustalenia relacji metodologicznych w projektach sys­temowych G. W. Leibniza i J. H. Lamberta
 • Andrzej Ostrowski, O potrzebie lęku. Analiza problemu w filozofii Sorena Kierkegaarda
 • Mikołaj Sokołowski, Nihil ex machina w myśli Luigiego Pareysona
 • Szymon Wróbel, Antynomia uniwersalizmu i partykularyzmu w antropologii strukturalnej Claude'a Levi-Straussa
 • Agnieszka Świtkiewicz-Blandzi, Dzieje filozoficznego i teologiczne­go sporu wokół doktryny św. Grzegorza Palamasa na tle relacji państwo-kościół w XIV-wiecznym Bizancjum
 • Bogdan Szlachta, Henry de Bracton jako filozof prawa i myśliciel politycz­ny
 • Maciej Potępa: Spór komunitaryzmu z liberalizmem
 • Sławomir Mazurek, Wydajność i wolność. Kryzys kultury industrialnej w diagnozie Borysa Wyczesławcewa
 • Anna Grześkowiak-Krwawicz, Quentin Skinner i teoria wolności republikańskiej
 • Bohdan Michalski, Jeszcze raz o znaczeniu filozofii w twórczości S. I. Wit­kiewicza. Polemika z Janem Błońskim — autorem książki Od Stasia do Witka­cego
 • Bohdan Michalski, S. I. Witkiewicza krytyka idealistycznej monadologii Jana Leszczyńskiego
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Uwagi w związku z pracą J. Leszczyńskiego Podstawowe pojęcia idealistycznej monadologii

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.