Tom 6 (1960)

Numer obecny jest pierwszym wydanym w nowej szacie graficznej. Zmiana wyglądu zew­nętrznego naszego pisma wiąże się ze zmianą jego układu. O ile wcześniejsze nu­mery bywały niejedno­krotnie luźnym zbiorem niepowiązanych ze sobą materiałów, o tyle w przyszłości każdy tom będzie stanowił zwartą całość, zorganizowaną wokół jednolitej proble­matyki, uwidocznionej na karcie tytułowej.

„Studia z dziejów ideo­logii religijnej XVIII wieku„ stanowią kolejny (szósty) numer „Ar­chiwum Historii Filozo­fii i Myśli Społecznej'', poświęcony w przewa­żającej mierze rozwojo­wi doktryny socyniańskiej i jej między­narodowym koneksjom. Następny numer „Archi­wum” będzie poświęco­ny problemom konser­watywnego historyzmu w początkach XIX wie­ku.

  • Ludwik Chmaj, Działalność Fausta Socyna w polskim ruchu unitariańskim
  • Leszek Kołakowski, Dirk Camphuysen i źródła religijności bezwyznaniowej
  • Krzysztof Pomian, Piotr Bayle wobec socynianizmu. Przyczynek do kwestii roli socynianizmu w formowaniu się ideologii oświecenia
  • Janusz Tazbir, Stan badań i postulaty w zakresie studiów nad polskim arianizmem
  • Miscelanea arianica. Opracowali: Juliusz Domański i Lech Szczucki

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.