Tom 66/67 (2021/2022)

Redakcja: Seweryn Blandzi i Przemysław Parszutowicz

 

Tom 66/67 (2021/2022)

Spis treści:

 • Juliusz Domański, Władysław Seńko – wspomnienie w pięć lat po śmierci nieco wzbogacone
 • Dariusz Piętka, Intuicja jako metoda poznania zasad u Arystotelesa
 • Seweryn Blandzi, O pewnym uporczywym błędzie w translacjach Peri hermeneias Arystotelesa
 • Michał Zembrzuski, Koncepcja intelektu możnościowego i czynnego u Awicenny oraz jej recepcja w myśli Tomasza z Akwinu
 • Andrzej Lisak, Neokantyzm a powstanie programu filozofii naukowej. Filozofia jako nauka i literatura
 • Wojciech Starzyński, Revision du cartesianisme de Brentano dans Idée et perception de Twardowski
 • Sławomir Mazurek, Conrad i filozofia
 • Jarosław Rolewski, Filozofia języka Husserla i semantyczna teoria poznania Ajdukiewicza
 • Karol Staśkiewicz, Blaski i cienie idei postępu w filozofii – od Hegla po Adorna i Horkheimera
 • Maciej Soin, Austin i pozytywny sens krytyki języka
 • Katarzyna Kremplewska, Projekt „nowego indywidualizmu” Johna Deweya na tle historii idei indywidualizmu w myśli amerykańskiej

Przekłady

 • Maciej Smolak, Arystotelesowa nauka o kategoriach (Kategorie 1-5)
 • Arystoteles, Kategorie 1-5
 • Marian Andrzej Wesoły, Arystoteles, Księga Alfa Meizon (I) Metafizyki
 • Arystoteles, Metafizyka A (I)
 • Przemysław Parszutowicz, O symbolicznej pregnancji
 • Ernst Cassirer, Symboliczna pregnancja

Recenzje

 • Kazimierz Korus, O sposobach wzbogacania greckich słowników naukowych (Krzysztof Narecki, Mneme w epoce przedsokratyków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, ss. 232)
 • Artur Andrzejuk, Summa o intelekcie (Michał Zembrzuski, Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2019, ss. 404)
 • Daniel Roland Sobota, Cieszkowski redivivus (Krystian Pawlaczyk, Poza substancją dziejów. O wczesnej myśli Augusta Cieszkowskiego, Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2021, ss. 491)
 • Sofia Vescovelli, A Hundred Years of Polish Philosophy and Culture (Cento anni di filosofia e cultura polacca, ed. by Anna Czajka, Gerardo Cunico and Elisabetta Colagrossi, Milano-Udine: Mimesis, 2020, pp. 348)
 • Agnieszka Świtkiewicz-Blandzi, Dlaczego klasycy (Kazimierz Korus, Godność i Wolność. Greckie źródła tożsamości europejskiej, Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU, Krakow 2019, Tom LXXXIV, ss. 192)
Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.