Bibliography of Works by Stanisław Borzym

oprac. P. Ziemski

1967

Filozofia życia Stanisława Przybyszewskiego, „Argumenty” 1967, nr 27, s. 1, 6–7.

Biolog moralistą? [recenzja:] Chauchard P.: Biologia i moralność, Warszawa 1966 – „Studia Filozoficzne” 1967, nr 4, s. 212–214.

Ucieczka w świat nadprzyrodzony, [recenzja:] Weil S.: Świadomość nadprzyrodzona, Warszawa 1965 – „Studia Filozoficzne” 1967, nr 1, s. 262–265.

1968

Przybyszewski jako filozof, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. l, s. 3–24. Nowe książki o bergsonizmie, [recenzja książek:] Barthelemy–Madaule M.: Bergson adversaire de Kant, Paris 1965; Deleuze G.: Le bergsonisme Paris 1966 – „Studia Filozoficzne” 1968, nr 3–4, s. 142–146.

1970

O racjowitalizmie Ortegi y Gasseta, [recenzja:] Guy A.: Ortega y Gasset, Paris 1963 – „Studia Filozoficzne” 1970, nr 4–5, s. 301–306.

1971

Przybyszewski, [hasło słownikowe w:] Filozofi a w Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław (Ossolineum) 1971, s. 328.

[Sprawozdanie:] Etudes Philosophiques, Rocznik 1969/1970 – „Studia Filozoficzne” 1971, nr 2, s. 213–218.

[Sprawozdanie:] Revue de Théologie et de Philosophie, Rocznik 1969 – „Studia Filozoficzne” 1971, nr 1, s. 163–167.

[Sprawozdanie:] Revue Philosophique de la France et de l’Etranger, Rocznik 1970 – „Studia Filozofi czne” 1971, nr 4, s. l66–172.

1972

„Przegląd Filozoficzny” wobec prądów modernistycznych (1897–1905), „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t.18: 1972, s. 49–82. Toż po adaptacji w zbiorze – poz. 72

Struve a polska filozofia poheglowska, „Studia Filozofi czne” 1972, nr 11–12, s. 97–115.

Struve a pozytywizm, W: Z historii filozofii pozytywistycznej w Polsce. Ciągłość i przemiany. Pod red. A. Hochfeldowej i B. Skargi, Wrocław (Ossolineum) 1972, s. 191–231.

[Sprawozdanie:] Konferencja naukowa poświęcona fi lozofi i polskiej okresu pozytywizmu – „Ruch Filozoficzny” 1972, nr 2, s. 129–131.

1974

Poglądy filozoficzne Henryka Struvego, Wrocław (Ossolineum) 1974, ss. 255.

Brzozowski a Przybyszewski: koneksje ideowe, w: Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego, Pod red. A. Walickiego i R. Zimanda, Kraków (Wyd. Literackie) 1974, s. 293–310. Toż w zbiorze – poz. 72

Listy Henryka Struvego ze wstępem i przypisami, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 20: 1974, s. 315–355. Toż w zbiorze – poz. 109

Spory światopoglądowe w epoce międzypowstaniowej, [recenzja:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, pod red. A. Walickiego, t. 1, 1831–1863, Warszawa 1973 – „Nowe Książki” 1974, nr 9, s. 35–37.

1975

Henryk Struve, w: Polska myśl filozoficzna i społeczna, pod red. B. Skargi, t. 2, Warszawa (KiW) 1975, s. 201–230.

1976

Młody Znaniecki: między pragmatyzmem a neokantyzmem, „Studia Filozoficzne” 1976, nr 7, s. 97–114.

Wartenberg jako krytyk Kanta, w: Dziedzictwo Kanta. Materiały z sesji kantowskiej, pod red. J. Garewicza, Warszawa (PWN) 1976, s. 188–218. Toż w zbiorze – poz. 72

1977

Mścisław Wartenberg, w: Polska myśl filozoficzna i społeczna, pod red. B. Skargi, t. 3, Warszawa (KiW) 1977, s. 126–152.

W kręgu idei Bergsonowskich w Polsce: Abramowski i Znaniecki, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 23: 1977, s. 275–314. Toż w wersji zmienionej jako rozdział – poz. 41

O formułę dialektyki, [recenzja:] Założenia dialektyki. „Poznańskie Studia z Filozofii Nauki”, z. 2 – „Nowe Książki” 1977, nr 20, s. 56–57.

Polityka społeczna jako nauka, [recenzja:] Wójcik P.: Z rodowodu socjalistycznej polityki społecznej. Koncepcje i poglądy Stanisława Rychlińskiego, Warszawa 1976 – „Nowe Książki” 1977, nr 14, s. 14–15.

Pozytywiści a idea narodu, [recenzja:] Modzelewski, w: Naród i postęp. Problematyka narodowa w ideologii i myśli społecznej pozytywistów warszawskich, Warszawa 1977 – „Nowe Książki” 1977, nr 24, s. 53–54.

1978

Georg Simmel: metafi zyka życia, w: U progu współczesności, pod red. B. Skargi, Wrocław (Ossolineum) 1978, s. 81–100.

1979

Bergson w Polsce, w: Wybrane zagadnienia z historii filozofii polskiej na tle filozoficznej umysłowości europejskiej. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego, pod red. J. Legowicza, Wrocław (Ossolineum) 1979, s. 207–213.

Transformacje idei Bergsonowskich: Sorel i Brzozowski, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 25: 1979, s. 247–273. Toż w wersji zmienionej jako rozdział – poz. 41

1980

[Wybór, komentarz, opracowanie rękopisu i indeksy stron] Abramowski E.: Metafizyka doświadczalna i inne pisma, Warszawa (PWN) 1980, ss. LX + 669.

[Tamże wstęp:] Abramowski – filozof epoki modernizmu (s. VII–LV). Toż w zbiorze – poz. 109

[Przekład:] Struve H.: Psychologiczno–metafizyczna analiza pojęcia konieczności, w: 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1865–1895, Oprac. A. Hochfeldowa i B. Skarga, cz. 2, Warszawa (PWN) 1980, s. l49–l64.

1981

Bergson i Leśmian. Światopogląd fi lozofa a światopogląd poety, „Studia Filozoficzne” 1981, nr 7–8, s. 169–182. Toż w wersji zmienionej jako rozdział – poz. 41

Ingardenowska krytyka bergsonizmu jako teorii poznania, „Studia Filozoficzne” 1981, nr 11, s. 23–41. Toż jako rozdział – poz. 41

Powrót do tekstów sprzed stu lat, [recenzja:] 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1865–1895, oprac. A. Hochfeldowa i B. Skarga, cz. 1–2, Warszawa 1980 – „Nowe Książki” 1981, nr 17, s. 67–70.

1982

Katolicka krytyka filozofi i Bergsona w Polsce, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 28: 1982, s. 275–299. Toż w wersji zmienionej jako rozdział – poz. 41

O filozofii międzywojennej w Polsce, „Znak” 1982, nr 4 (329), s. 210–241. Toż jako aneks do książki – poz. 38

Uwagi o światopoglądzie filozoficznym Przybyszewskiego, w: Stanisław Przybyszewski. W 50–lecie zgonu pisarza, Studia pod redakcją H. Filipkowskiej, Wrocław (Ossolineum) 1982, s. 23–38. Toż w zbiorze – poz. 72

1983

[Współautor z H. Floryńską, B. Skargą, A. Walickim (red. nauk.)] Zarys dziejów filozofii polskiej 1815–1918, Warszawa (PWN) 1983, ss. 611. Wyd. 2 Warszawa (PWN) 1986. [Autor części:] Poszukiwania nowej epistemologii (s. 303–337) Rzecznicy metafizyki w filozofi i profesjonalnej (s. 337–354) Refleksja filozoficzna w naukach ścisłych i przyrodniczych (s. 354–373) Edward Abramowski (s. 454–465) Florian Znaniecki (s. 478–488) Twardowski i szkoła lwowska przed rokiem 1918 (s. 488–510)Filozofi a międzywojenna (1918–1939). Przegląd stanowisk (s.511–547).

Reakcje obronne polskiej filozofi i profesjonalnej na irracjonalizm początków XX wieku, „Studia Filozoficzne” 1983, nr 5–6, s. 320–326. Toż w zbiorze – poz. 72; angielskie tłumaczenie – poz. 42

Żywot Hoene Wrońskiego, [recenzja:] Łukomski L.: Twórca fi lozofi i absolutnej. Rzecz o Hoene Wrońskim, Kraków 1982 – „Znak” 1983, nr 10 (347), s. 1611–1616.

1984

Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Wrocław (Ossolineum) 1984, ss. 337.

Defensive Reactions of Polish Professional Philosophy to Irrationalism in the Early 20th Century, “Dialectics and Humanism” 1984, nr 2–3, s. 365–372. Polska wersja językowa – poz. 39, 72

Historia filozofi i jako nauka w okresie międzywojennym, „Studia Filozoficzne” 1984, nr 6, s. 3–25. Toż w zbiorze – poz. 72

Początki historii filozofi i jako nauki, „Studia Filozoficzne” 1984, nr 1, s. 135–157. Toż po adaptacji w zbiorze – poz. 72

Z dziejów historii filozofii w Polsce (w latach 1863–1918), „Studia Filozoficzne” 1984, nr 1, s. 135–157. Toż w wersji zmienionej – poz. 53

Bergson a filozofia współczesna, [recenzja:] Skarga B.: Czas i trwanie. Studia o Bergsonie. Warszawa 1982 – „Znak” 1984, nr 4 (353), s. 556–560.

Mochnackiego wir idei [recenzja:] Pieróg S.: Maurycy Mochnacki. Studium romantycznej świadomości, Warszawa 1982 – „Znak” 1984, nr 5/6 (354/355), s. 768–775.

Pół wieku po proroctwach „polskiej Kasandry”, [recenzja:] Skoczyński J.: Pesymizm filozoficzny Mariana Zdziechowskiego, Wrocław 1983 – „Znak” 1984, nr 8/9 (357/358), s. 1247–1252.

1985

Marksizm a Polska i Rosja, [recenzja:] Walicki A.: Polska, Rosja, marksizm. Studia z dziejów marksizmu i jego recepcji, Warszawa 1983 – „Znak” 1985, nr 4 (365), s. 123–129.

Zwątpienie i nadzieja, [recenzja:] Unamuno M.: O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów, Kraków 1984 – „Znak” 1985, nr 11 (372), s. 127–133.

1986

Bergson w Polsce: schematy interpretacyjne w okresie międzywojennym, „Humanitas” 1986, t. XI, s. 81–110.

[Autoreferat:] Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, „Ruch Filozoficzny” 1986, nr 2, s. 173–177.

1987

Historia filozofii, w: Historia nauki polskiej 1863–1918, t. IV, cz. III, Wrocław (Ossolineum) 1987, s. 472–495. Toż w wersji zmienionej – poz. 45

Masaryk jako filozof (w 50–tą rocznicę śmierci), „Studia Filozoficzne” 1987, nr 2, s. 139–144.

[Pseud. Adam Belina] Leszek Kołakowski: teatr dyskursu, „Aletheia” 1987, nr 1, s. 112–121. Toż pod prawdziwym nazwiskiem w poz. 72 i 120

Wartości i historia. Ze studiów nad Masarykiem, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, T.32: 1987, s. 133–148.

[Dwa rozdziały:] Z dziejów szkoły lwowsko-warszawskiej [oraz] Szkoła lwowsko-warszawska a przedstawiciele innych kierunków fi lozofi cznych w Polsce międzywojennej, w: Polska filozofia analityczna. Analiza logiczna i semantyczna w szkole lwowsko-warszawskiej, pod red. M. Hempolińskiego, Wrocław (Ossolineum) 1987, s. 43–67, 263–294. Toż w wersji skróconej w zbiorze – poz. 72

[Pseud. Adam Belina] Nie chodzi o formuły, [recenzja:] Król M.: Podróż romantyczna, Paryż 1986 – „Głos Katolicki” (Paryż) 1987, nr 24.

1988

[Wybór] Szczepanowski S.: Idea polska. Wybór pism, Warszawa (PIW) 1988, ss. 422.

[Tamże przedmowa:] Idea polska Stanisława Szczepanowskiego (s. 5–47). Toż w zbiorze – poz. 109

Dialektyka pychy i pokory, [recenzja:] Marciszuk P.: Nowa gnoza Arthura Koestlera, Wrocław 1987 – „Znak” 1988, nr 9 (400), s. 94–98.

Historia i struktury sensu, [recenzja:] Skarga S.: Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii, Warszawa 1987 – „Znak” 1988, nr 5/6 (396/397), s.180–186.

Świadectwo Szestowa, [recenzja:] Szestow L.: Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, Warszawa 1987 – „Znak” 1988, nr 7 (398), s. 92–97.

1989

Etyka społeczna Edwarda Abramowskiego, w: Człowiek i wartości moralne. Studia z dziejów polskiej niezależnej myśli etycznej, pod red. Z. J. Czarneckiego i S. Soldenhoffa, Lublin (Wyd. Lubelskie) 1989, s. 93–124. Toż w zbiorze – poz. 72

[Pseud. Adam Belina] Masaryk: Rosja a Europa, „Aletheia” 1989, nr 2–3, s. 293–303.

Przesłania nauczyciela filozofii. Henri Bergson, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 34: 1989, s. 287–298.

Bergson jako martwy klasyk, [recenzja:] Kołakowski L.: Henri Bergson. Ein Dichterphilosoph, München 1985 – „Znak” 1989, nr 1 (404), s. 80–86.

1990

Heidegger a Bergson, „Aletheia” 1990, nr 1/4, s. 298–307.

O historii filozofii Zdziechowskiego: cztery spojrzenia na dzieje, „Głos” 58–59, s. 93–106.

1991

Filozofi a polska 1900–1950, Wrocław (Ossolineum) 1991, ss. 275.

Postawa aktywnego uczestnictwa w życiu intelektualnym (o T. Kotarbińskim), w: Logika, praktyka, etyka: przesłania filozofii Tadeusza Kotarbińskiego. Księga pamiątkowa ku uczczeniu osiemdziesięciolecia filozofii Tadeusza Kotarbińskiego, pod red. W. Gasparskiego i A. Strzałeckiego, Warszawa (Tow. Naukowe Prakseologii) 1991, s. 265–269. Toż w zbiorze – poz. 72

1992

Bronisław Baczko: sublimacja historyzmu, w: Historia i wyobraźnia. Studia ofiarowane Bronisławowi Baczce, Warszawa (PWN) 1992, s. 11–20. Toż w wersji rozszerzonej w zbiorze – poz. 72

1993

Panorama polskiej myśli filozoficznej, Warszawa (PWN) 1993, ss. 321.

[Współpraca red.] Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, pod red. B. Skargi, Warszawa (PWN) 1994, t. 1, ss. 474; t. 2, ss. 474. [Autor haseł w T. 1:] Chwistek Leon. Wielość rzeczywistości (s. 35–38), Witkiewicz Stanisław Ignacy. Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia (s. 453–458)

Aktualność Zdziechowskiego, [przedmowa do:] Zdziechowski M.: Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, Warszawa (Wyd. IFiS PAN) 1993, s. III–IX. Toż w zbiorze – poz. 109

1995

Tło filozoficzne nauki polskiej. Od odzyskania niepodległości do stalinowskiego pierwszego Kongresu Nauki Polskiej. Przegląd stanowisk, Warszawa (Wyd. IFiS PAN) 1995, ss. 88.

Friedrich Heinrich Jacobi: Z dziejów niemieckiej filozofii życia, „Archiwum Historii Filozofi i i Myśli Społecznej”, t. 40: 1995, s. 117–122.

[Współpraca red.] Przewodnik po literaturze filozofi cznej XX wieku, pod red. B. Skargi, Warszawa (PWN) 1995, t. 3, ss. 479. [Autor hasła:] Simmel Georg. Lebensanschauung. Vier metaphysische Kapitel (s. 374–385)

1996

[Współpraca red.] Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, pod red. B. Skargi, Warszawa (PWN) 1996, t. 4, ss. 443. [Autor hasła:] Eucken Rudolf Mensch und Welt, eine Philosophie des Lebens (s. 149–154)

[Recenzja:] Welsch W.: Vernunft. die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft, Frankfurt am Main 1996 – „Przegląd Filozoficzny“ 1999, nr 4, s. 182–203.

Filozofia i ryzyko, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 42 (1997), s. 19–27.

Historyzm dzisiaj, „Kultura i Społeczeństwo” 1997, nr 2, s. 123–131.

Sylwetka filozoficzna Władysława Biegańskiego, „Biuletyn Olimpiady Filozoficznej”, nr 15: 1997, s. 31–38.

Tatarkiewicz jako filozof, w: Wielcy filozofowie polscy. Sześć studiów, Warszawa (Wyd. IFiS PAN) l997, s. 55–76. Toż w zbiorze – poz. 109

[Współpraca red.] Przewodnik po literaturze filozofi cznej XX wieku, pod red. B. Skargi, Warszawa (PWN) 1997, t. 5, ss. 550. [Autor haseł:] Brzozowski Stanisław. Idee. Wstęp do filozofi i dojrzałości dziejowej (s. 76–82), Tatarkiewicz Władysław. Historia filozofii (s. 435–443), Welsch Wolfgang. Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft (s. 479–488)

1998

Obecność ryzyka. Szkice z filozofii powszechnej, Warszawa (Wyd. IFiS PAN) 1988, ss. 185.

Barbara Skarga, „Edukacja Filozoficzna”, vol.26: 1998, s. 209–219. Toż w wersji zmienionej – poz. 98, 109

Novalisa filozofi a życia, „Sztuka i Filozofia”, nr 15: 1998, s. 31–44.

Poglądy epistemologiczne Władysława Biegańskiego, „Filozofia Nauki” 1998, nr 3–4, s. 11–17. Toż w zbiorze – poz. 109

Styl filozofowania, [recenzja:] Wodziński C.: Hermes i Eros: eseje drugie, Warszawa 1997 – „Nowe Książki” 1998, nr 2, s. 15–16.

1999

Dwa „uniwersalizmy”: Jaworskiego i Spanna, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 44: 1999, s. 203–213. Toż w zbiorze – poz. 109; toż w wersji angielskiej – poz. 122

Katholizismus und Cieszkowski: pseudophilosophische Kontroverse, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica”, nr 13: 1999, s. 103–108. Toż po polsku w zbiorze – poz. 109

Schelling a filozofia życia, „Przegląd Filozoficzny” 1999, nr 2, s. 115–129.

Książki o Heideggerze, [recenzja książek:] Suchocki W.: W miejscu sumienia, Poznań 1996, Woźniak C.: Heideggera myślenie sztuki, Kraków 2004, Kostyszak M.: Martin Heidegger – rękodzieło myślenia, Wrocław 1997 – „Przegląd Filozoficzny” 1999, nr 3, s. 196–202.

2000

Filozofi a bytu i wartości w Polsce w wieku XX, „Kwartalnik Filozoficzny” 2000, z. 4, s. 39–50. Toż w zbiorze – poz. 109

Trentowski a Schelling, w: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, t. XII: 2000, s. 192–203. Toż w zbiorze – poz. 109

Walicki’s Work: A Magnetic Force and a Source of Hope, “Dialogue and Universalism” 2000, nr 2, s. 8–10.

[Posłowie do:] Berlin I.: Mag północy. J. G. Hamann i źródła nowożytnego irracjonalizmu, Warszawa (Prószyński i S–ka) 2000, ss. 183.

2001

Barbara Skarga, w: Polska filozofi a powojenna, pod red. W. Mackiewicza, t. 2, Warszawa (Ag. Wyd. Witmark) 2001, s. 228–237. Toż w wersji skróconej w zbiorze – poz. 109

Bergsonizm literacki, w: Spotkania nie tylko literackie, pod red. T. Marciszuk, Warszawa (Wyd. Stentor) 2001, s. 77–91. Ttoż w zbiorze – poz. 109

Pojęcie „ducha” i „duszy” w filozofii Augusta Cieszkowskiego, w: Duch i dusza, pod red. P. Dybla, Warszawa (Wyd. IFiS PAN) 2001, s. 43–48. Toż w zbiorze – poz. 109

Uwagi o Trentowskim, w: Rozum w dziejach. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Panasiuka, Łódź (Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego) 2001, s. 139–147. Toż w zbiorze – poz. 109

Władysław Tatarkiewicz jako mistrz rozważnego filozofowania, „Przegląd Filozoficzny” 2001, nr 1, s. 7–13.

Uwagi o „Polskiej filozofii powojennej”, [recenzja:] Polska filozofi a powojenna, pod red. W. Mackiewicza – „Przegląd Filozofi czny” 2001, nr 3, s. 327–329.

2002

Die Simmel-Rezeption in Polen, w: Refl exion und Tat, pod red. M. Potępy i W. H. Schradera, Frankfurt a/Main (Peter Lang Verlag) 2002, s. 151–157. Toż po polsku w zbiorze – poz. 109

Tradycja w historii filozofii, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 2002, z. 3, s. 347–351.

Wyobrażenia historii a dziedzictwo judeochrześcijańskie, [posłowie do:] Löwith: Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przesłanki fi lozofi i dziejów, Kęty (Antyk) 2002, s. 219–228.

[Recenzja z J. Jadackim:] Bibliografi a fi lozofi i polskiej 1896–1918, z. 2, – „Przegląd Filozofi czny” 2002, nr 4, s. 210–214.

Głos w sporze o dekonstrukcję, [recenzja:] Norris Ch.: Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi, Kraków (Universitas) 2001 – „Nowe Książki” 2002, nr 4, s. 10–11.

2003

Przeszłość dla przyszłości. Z dziejów myśli polskiej, Warszawa (Wyd. IFiS PAN)

2003, ss. 333.

O historii fi lozofi i w Polsce do dzieła W. Tatarkiewicza włącznie, w: Władysław

Tatarkiewicz. W 70–lecie I wydania Historii fi lozofi i, pod red. Cz. Głombika,

Katowice (Wyd. Gnome) 2003, s. 46–51.

toż w wersji zmienionej w zbiorze – poz. 109

2004

[Wybór:] Sentencje fi lozofów nowożytnych, Warszawa (Wyd. IFiS PAN) 2004,

ss. 123.

[Posłowie do:] Bergson H.: Problem osobowości. Wykłady edynburskie, Warszawa

(Wyd. IFiS PAN) 2004, s. 39–48.

2005

O jedności i nicości w dawnej myśli niemieckiej, w: Filozofi a i czas przeszły. Profesorowi

Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin, Katowice (Wyd.

Uniwersytetu Śląskiego) 2005, s. 252–260.

Z historii idei: studium o Stachniuku, [recenzja:] Skoczyński J.: Neognoza polska,

Kraków (Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego) 2004 – „Przegląd Filozofi

czny” 2005, nr 2, s. 332–334.

2006

Filozofi a, w: Humanistyka polska w latach 1945–1990, Warszawa (Wyd. IBL

PAN) 2006, s. 67–95.

O trzech warstwach historii światopoglądów, w: Wyjaśniać i rozumieć. Księga

dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kuderowiczowi, Białystok (Wyd.

Uniwersytetu w Białymstoku) 2006, s. 35–42.

Obecność transcendencji i nieustające ryzyko, [posłowie do:] Jaspers K.: O źródle

i celu historii, Kęty (Antyk) 2006, s. 266–272.

[Przedmowa do:] Poczta do Karmelu. Korespondencja Tadeusza Kotarbińskiego

i Marii Kuźnickiej z lat 1945–1973, Warszawa (Wyd. IFiS PAN) 2006, s. 7–17.

2007

Kremer i Struve, w: Józef Kremer 1806–1875, Kraków (Wyd. Universitas) 2007,

s. 87–96.

 

 

 

Leszek Kołakowski: teatr dyskursu, „Przegląd Filozofi czno–Literacki” 2007, nr

3–4, s. 115–128.

pierwodruk – poz. 55

toż w zbiorze – poz. 72

Światopogląd Feliksa Młynarskiego, „Archiwum Historii Filozofi i i Myśli Społecznej”,

t. 52: 2007, s. 271–294.

„Universalism” According to: Władysław Leopold Jaworski and Othmar Spann,

„Dialogue and Universalism” 2007, nr 3–4, s. 37–47.

toż w wersji polskiej – poz. 90, 109

[Wstęp do:] Simmel G.: Filozofi a życia. Cztery rozdziały metafi zyczne, Warszawa

(Wyd. IFiS PAN) 2007, s. 7–14.

Filozofi a życia Georga Mischa, [wstęp do:] Sołoducha K.: Życie i wiedza. G. Misch

w poszukiwaniu postmetafi zycznej metafi zyki, Warszawa (Wyd. Akademickie

i Profesjonalne) 2007, s. 9–13.

[Wywiad:] Inteligencja wczoraj i dziś, „Obywatel” 2007, nr 5, s. 49–51.

[Wywiad:] Perspektywy badań nad polską myślą fi lozofi czną, „Kwartalnik Filozofi

czny” 2007, z. 3, s. 87–95.

[Wypowiedź panelowa nt.] Dokonania, w: Historia fi lozofi i polskiej. Dokonania–

poszukiwania–projekty, red. naukowa A. Dziedzic, A. Kołakowski, S. Pieróg,

P. Ziemski, Warszawa (Wyd. Semper) 2007, s. 44–45.

2008

Barbara Skarga. Główne wątki fi lozofi i. „Przegląd Filozofi czno–Literacki” 2008,

nr 2–3, s. 63–71.

O historię światopoglądów, w: Polskie Ethos i Logos, pod red. J. Skoczyńskiego,

Kraków (Wyd. Księgarnia Akademicka) 2008, s. 121–127.

Rybarskiego uzasadnienie koncepcji państwa narodowego, „Archiwum Historii

Filozofi i i Myśli Społecznej”, t. 53: 2008, s. 167–184.

2009

Wątki francuskojęzyczne w twórczości Zdziechowskiego, w: Marian Zdziechowski

1861–1938. W 70. rocznicę śmierci. Praca zbiorowa pod redakcją J. Skoczyńskiego

i A. Wrońskiego, Kraków 2009, s. 11–23.

Przejdź do wersji polskiej

Currently read volume

The journal founded by Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko and Jan Garewicz appears continuously since 1957.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.