Tom 34 (1989)

Trzydziesty czwarty tom „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” stanowi ksiegę pamiatkową ku czci Pani Profesor Barbary Skargi.

 • Ryszard Panasiuk, Pytanie o racjonalność dzisiaj
 • Krzysztof Pomian, Filozofia René Thoma. Tłum. Krzysztof Wolicki
 • Józef Tischner, Spór o istotę pracy
 • Joanna Kurczewska, Technokrata i polityka
 • Ulrich Schrade, Natura ludzka a wartości
 • Jan Garewicz, O pojęciu pesymizmu
 • Małgorzata Kępczyńska-Nowaczyk, O pewnych koncepcjach świadomości moralnej
 • Roman Zimand, Literatura i okrucieńtwo
 • Leszek Kołakowski, Komentarz do komentarza Heideggera do domniemanego komentarza Nietzschego do komentarza Hegla o potędze negatywności
 • Piotr Marciszuk, Heidegger i gnoza
 • Maciej Potępa, Hermeneutyka Heideggera a hermeneutyka Gadamera
 • Cezary Wodziński, Spór o granice racjonalności (II)
 • Bartłomiej Korolec, Etyka nikomachejska Arystotelesa. (Próba odczytania)
 • Juliusz Domański, „Non discere debemus ista, sed didicisse”. Glosa do listu LXXXVIII Seneki
 • Lech Szczucki, Zainteresowania matematyczno-astronomiczne Andrzeja Dudycza
 • Zbigniew Ogonowski, Przypkowski i Locke wobec problemu tolerancji
 • Małgorzata Kowalska, Kartezjańskie odkrycie cogito, czyli kilka uwag o istocie rozumu
 • Jan Zubelewicz, Tocqueville’owska wizja despotyzmu
 • Bronisław Baczko, Rewolucja i jej wandale
 • Adam Sikora, Fourier, czyli solidarność rzeczy
 • Jerzy Szacki, Sprawa początku socjologii polskiej: dwa pozytywizmy
 • Stanisław Borzym, Przesłania nauczyciela filozofii. Henri Bergson
 • Andrzej Lubomirski, Dwa antypsychologizmy: Husserl i Frege
 • Stefan Amsterdamski, Ideał nauki Koła Wiedeńskiego
 • Andrzej Walicki, Prawo i moralność w poglądach Włodzimierza Sołowjewa i Borysa Cziczerina
 • Stefan Treugutt, Geniusz wydziedziczony. Aneks do dziejów utopii przed Wiosny Ludów
 • Halina Floryńska, Historiozofii spotkanie z historią
 • Henryk Elzenberg, Konfrontacja mojej estetyki z estetyką Crocego. Do druku przygotował Jan Zubelewicz
 • Jeremi Szczeniowski, Spotkania z filozofem. (Kilka uwag na temat twórczości Barbary Skargi)
 • Andrzej Przymusiała, Bibliografia prac Barbary Skargi

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.